Scroll To Top
  • Praxis für Health Care Novum2
 
 
Proces-en beslagrecht advocaten Rotterdam

Wij geven een duidelijk advies, waarbij ook proceskansen worden besproken.

COVID-19

COVID-19

Een humanitaire crisis met grote gevolgen voor de economie, en dus voor u als werkgever of als werknemer
De wereld staat in brand als gevolg van de Coronacrisis. Ondernemers worden door overheidsmaatregelen gedwongen hun onderneming te sluiten. Het nieuwe normaal stelt zowel werkgevers als werknemers voor ongekende uitdagingen en uiteraard heeft dit verstrekkende gevolgen voor ondernemingen en hun personeel, tot mogelijke faillissementen en ontslagen aan toe.
De overheid heeft enkele steunmaatregelen toegezegd, zoals de NOW-regeling voor ondernemers die hun omzet met ten minste 20% (hebben) zien dalen. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van personeelskosten onder een aantal voorwaarden. Hieronder vindt u een korte beschrijving van een aantal van deze steunmaatregelen.
Maar wat als deze steunmaatregelen onvoldoende zijn?

Noodzaak om reorganisatie door te voeren

Als de steunmaatregelen van de overheid  onvoldoende verlichting brengen, zal een werkgever moeten overwegen verdere (ontslag) maatregelen te treffen. Wij adviseren werkgevers in dit traject, waarbij wij ook kunnen aangeven wat er wél mogelijk is, zonder de NOW subsidie mis te lopen. Ook adviseren wij werknemers, die ontslag aangezegd krijgen, over hun positie, hun recht op een ontslagvergoeding en eventuele andere vergoedingen.

COVID -19 Steunmaatregelen

Informatie over de diverse steunmaatregelen kunt u vinden op:

Let op: de door de overheid getroffen maatregelen zijn frequent aan verandering onderhevig. Bovendien komen er regelmatig nieuwe steunmaatregelen bij. Daardoor kan het makkelijk voorkomen dat onderstaande informatie gewijzigd is, althans niet langer actueel.
Controleer derhalve altijd op de juiste site van de Belastingdienst, Rijksoverheid, UWV en de Kamer van Koophandel of u de meeste recente versie van de betreffende steunmaatregel heeft. Uiteraard helpen wij u graag verder in een persoonlijk advies.

Enkele steunmaatregelen van de overheid in het kort

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Deze regeling moet zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers hun baan verliezen. Indien u verwacht dat uw onderneming minimaal 20% minder omzet zal draaien over een periode van 3 maanden ten opzichte van 25% van de omzet over 2019, kunt u mogelijk met deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van uw werknemers krijgen. In principe wordt dan gekeken naar de loonsom over januari 2020 U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen tot 31 mei 2020 via het UWV.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS)

Ondernemers in een aantal bijzondere sectoren, die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen, krijgen de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Dit betreft een eenmalige gift van € 4.000,--. Het gaat om ondernemingen die (1) door overheidsingrijpen zijn gedwongen hun deuren te sluiten, (2) dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen of (3) direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies.  Om voor deze gift in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal strikte voorwaarden, die zijn opgenomen in deze beleidsregel van de overheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Deze regeling is om zelfstandigen, die in de problemen zijn gekomen door de Coronacrisis, inkomensondersteuning te bieden. Via deze site kunt u controleren of u recht heeft op Tozo. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden uit de Bbz zijn versoepeld en de Tozo wordt in principe sneller verstrekt. Als zelfstandige kunt u maximaal € 1.500,-- aan inkomensondersteuning per maand krijgen via de Tozo. Dit hoeft niet terugbetaald te worden. Voorts kan een lening worden afgesloten voor bedrijfskapitaal tot € 10.000,--, tegen een rentepercentage van 2%. De Tozo geldt momenteel voor 3 maanden, tot 1 juni 2020.

Maandelijkse continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen veelal geen gebruik maken van de regelingen NOW, Tozo en TOGS. U kunt als zorgaanbieder, die niet direct betrokken is bij de hulp aan Coronapatiënten, binnenkort mogelijk toch een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Zorgverzekeraars bieden vanaf 1 mei 2020 namelijk een continuïteitsbijdrage aan van 60-85% over de omzet die normaal zou zijn gemaakt. De regeling voor de continuïteitsbijdrage werkt terug vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Indien uw financiële nood echt hoog is, kunt u wellicht aanspraak maken op de vooruitbetaling die op 14 april 2020 is ingegaan.

Bijzondere regelingen aangaande versoepeling kredieten voor bedrijven

Uitbreiding borgstelling MKB

Met de Borgstelling MKB (BMKB) kunt u als ondernemer onder betere voorwaarden geld lenen. De overheid staat vervolgens met de BMKB weer garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die geld nodig hebben, maar niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Het maximale krediet dat aangevraagd kan worden is € 1,5 miljoen. U dient zelf een aangesloten financier te vragen om gebruik te mogen maken van de regeling. Deze aangesloten financiers staan genoemd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  De aanvraag voor de borgstelling valt samen met kredietaanvraag bij de financier. Wees er alert op dat uw financier een melding maakt van het verleende borgstellingskrediet bij de RVO. Pas na deze melding is de garantstelling door de overheid definitief.

Uitstel van belastingen

Voor ondernemers die in Nederland belasting betalen, is het door de coronacrisis mogelijk om 3 maanden uitstel van belasting aan te vragen. Daarnaast heeft de belastingdienst een aantal andere voorzieningen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. Het gaat dan onder meer om het deblokkeren van de g-rekening, het verlagen van de invorderingsrente en belastingrentes, en de mogelijkheid tot wijziging van de voorlopige aanslag. Via één formulier kunt u online voor meerdere belastingen tegelijkertijd uitstel vragen. Dit is mogelijk met de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.

Verruiming GO-regeling

Wanneer uw onderneming moeite heeft om bankleningen en -garanties te verkrijgen, kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO-regeling). Deze regeling bestaat al sinds 2009, maar is per 7 april 2020 versoepeld. De overheid geeft nu  80% garantie op bankleningen en -garanties voor grootbedrijven en 90% voor de mkb’s. Het maximum bedrag waarvoor de garantie geldt, is per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Daarnaast is ook het voormalige garantieplafond van € 400 miljoen naar € 10 miljard bijgesteld.

Rentekorting op microkredieten Qredits

Qredits is een microkredietenverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert, die via de bank moeilijk aan financiering kunnen komen. Indien u een bestaande klant bent bij Qredits, geven zij u nu uitstel van aflossing op uw krediet voor de duur van 6 maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2% om de ondernemers zo te ontlasten. Qredits wordt nu met een bijdrage van € 6 miljoen ondersteund door de overheid. Voor de rentekorting kunt u op de site van Qredits terecht.

Overbruggingsfinanciering startups

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) gaan kredieten verstrekken aan startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de plotselinge coronacrisis. De hoogte van de leningen varieert tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. De overheid stelt € 100 miljoen beschikbaar aan de ROM’s voor het verstrekken van deze leningen. De ROM’s streven er naar om aanvragen vanaf 20 april 2020 mogelijk te maken. De komende tijd zal er meer bekend worden over de criteria, rente en looptijd van deze geldleningen.

Rentekorting en uitstel van aflossing VFK en IK

Middels Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) verstrekt de rijksoverheid leningen aan startende ondernemingen. Als u gebruik maakt van VFF of IK kunt u voor 6 maanden uitstel aanvragen voor de aflossing van uw lening en opschorting van de rente. Vanaf 1 oktober 2020 begint u dan weer met aflossen. U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken maar u ontvangt wel een brief van het RVO met uitleg over hoe u dit uitstel kunt aanvragen.

 

TERUG